Ahven 170 g20.05.2008
17:00
IsoR
Ahven 170 g - 59p Heitto
Ahven 100 g30.09.2007
17:30
IsoR
Ahven 100 g - 35p Heitto Pori,
Ahlainen,
Poukama