Kuha 10,47 kg17.01.2019
15:00
alavari
Kuha 10,47 kg 93cm 762p Verkko Piilotettu
Kuha 12,98 kg14.02.2014
12:00
alavari
Kuha 12,98 kg 96cm 945p Verkko Piilotettu