Kalat ja kalakuvat

29.05.2016
Ahven 110 g
Ahven 110 g
17.12.2016
Ahven 115 g
Ahven 115 g
01.02.2016
Särki 30 g
Särki 30 g
20.07.2016
Hauki 850 g
Hauki 850 g
10.04.2019
Särki 76 g
Särki 76 g
19.04.2019
Särki 80 g
Särki 80 g
13.07.2015
Ahven 150 g
Ahven 150 g
29.03.2017
Särki 15 g
Särki 15 g
(2 kpl)
23.07.2016
Hauki 1,30 kg
Hauki 1,30 kg
26.06.2016
Särki 100 g
Särki 100 g
20.06.2017
Hauki 380 g
Hauki 380 g
03.07.2017
Ahven 200 g
Ahven 200 g
29.03.2017
Särki 120 g
Särki 120 g
(5 kpl)
10.04.2019
Ahven 20 g
Ahven 20 g
11.09.2018
Hauki 5,20 kg
Hauki 5,20 kg
13.07.2015
Ahven 35 g
Ahven 35 g
16.07.2017
Ahven 50 g
Ahven 50 g
29.07.2015
Ahven 55 g
Ahven 55 g
15.08.2015
Hauki 495 g
Hauki 495 g
07.06.2014
Hauki 300 g
Hauki 300 g
17.12.2016
Ahven 119 g
Ahven 119 g
26.06.2016
Särki 31 g
Särki 31 g
05.08.2015
Ahven 100 g
Ahven 100 g
19.05.2015
Ahven 80 g
Ahven 80 g
01.02.2016
Särki 30 g
Särki 30 g
01.02.2015
Hauki 2,40 kg
Hauki 2,40 kg
29.03.2017
Särki 15 g
Särki 15 g
(2 kpl)
02.08.2015
Hauki 500 g
Hauki 500 g
13.06.2015
Hauki 920 g
Hauki 920 g
29.05.2016
Ahven 75 g
Ahven 75 g
14.04.2018
Ahven 100 g
Ahven 100 g
(6 kpl)
29.07.2015
Ahven 35 g
Ahven 35 g
22.08.2013
Hauki 600 g
Hauki 600 g
29.03.2017
Särki 162 g
Särki 162 g
17.12.2016
Ahven 100 g
Ahven 100 g
24.03.2019
Ahven 410 g
Ahven 410 g
11.09.2018
Hauki 5,10 kg
Hauki 5,10 kg
06.07.2015
Hauki 750 g
Hauki 750 g
11.09.2018
Hauki 6,80 kg
Hauki 6,80 kg
04.03.2015
Hauki 2,45 kg
Hauki 2,45 kg
17.12.2016
Särki 71 g
Särki 71 g
Eilen
Pasuri 410 g
Pasuri 410 g
08.06.2017
Sorva 240 g
Sorva 240 g
11.09.2018
Hauki 5,60 kg
Hauki 5,60 kg
29.07.2015
Ahven 40 g
Ahven 40 g
11.09.2018
Hauki 5,00 kg
Hauki 5,00 kg
Eilen
Turpa 750 g
Turpa 750 g
26.06.2016
Särki 40 g
Särki 40 g
11.09.2018
Hauki 5,60 kg
Hauki 5,60 kg
26.06.2016
Särki 43 g
Särki 43 g
11.09.2018
Hauki 5,00 kg
Hauki 5,00 kg
11.09.2018
Hauki 6,20 kg
Hauki 6,20 kg
25.09.2015
Merilohi 1,70 kg
Merilohi 1,70 kg
25.09.2015
Kuha 3,13 kg
Kuha 3,13 kg