Kalat ja kalakuvat

09.08.2014
Hauki 5,95 kg
Hauki 5,95 kg
14.04.2013
Hauki 637 g
Hauki 637 g
(3 kpl)
20.07.2011
Hauki 1,32 kg
Hauki 1,32 kg
01.09.2013
Hauki 610 g
Hauki 610 g
11.05.2009
Hauki 1,31 kg
Hauki 1,31 kg
23.07.2010
Lahna 874 g
Lahna 874 g
19.06.2010
Taimen 995 g
Taimen 995 g
(2 kpl)
26.10.2010
Hauki 1,00 kg
Hauki 1,00 kg
22.09.2016
Hauki 2,90 kg
Hauki 2,90 kg
21.04.2014
Taimen 1,74 kg
Taimen 1,74 kg
13.05.2011
Lahna 1,60 kg
Lahna 1,60 kg
13.05.2013
Kirjolohi 2,20 kg
Kirjolohi 2,20 kg
16.03.2010
Hauki 6,33 kg
Hauki 6,33 kg
(3 kpl)
17.09.2017
Ahven 960 g
Ahven 960 g
10.08.2014
Kuha 1,00 kg
Kuha 1,00 kg
25.10.2011
Ahven 250 g
Ahven 250 g
29.05.2012
Hauki 2,47 kg
Hauki 2,47 kg
21.07.2012
Kirjolohi 950 g
Kirjolohi 950 g
24.10.2015
Hauki 6,20 kg
Hauki 6,20 kg
26.06.2014
Hauki 8,60 kg
Hauki 8,60 kg
13.09.2009
Hauki 2,50 kg
Hauki 2,50 kg
17.07.2018
Säyne 1,47 kg
Säyne 1,47 kg
24.02.2014
Hauki 500 g
Hauki 500 g
27.03.2014
Siika 220 g
Siika 220 g
22.10.2016
Ahven 600 g
Ahven 600 g
25.06.2017
Ahven 780 g
Ahven 780 g
08.04.2012
Harjus 340 g
Harjus 340 g
01.02.2012
Kuha 4,70 kg
Kuha 4,70 kg
05.04.2016
Siika 920 g
Siika 920 g
26.06.2011
Ahven 360 g
Ahven 360 g
24.06.2013
Ruutana 20 g
Ruutana 20 g
13.03.2013
Made 1,20 kg
Made 1,20 kg
25.08.2013
Hauki 7,20 kg
Hauki 7,20 kg
16.06.2012
Ahven 350 g
Ahven 350 g
01.08.2013
Ahven 125 g
Ahven 125 g
(32 kpl)
29.06.2012
Ahven 450 g
Ahven 450 g
02.06.2011
Hauki 1,32 kg
Hauki 1,32 kg
30.09.2011
Taimen 1,20 kg
Taimen 1,20 kg
07.02.2016
Ahven 90 g
Ahven 90 g
24.06.2014
Kirjolohi 1,50 kg
Kirjolohi 1,50 kg
23.06.2017
Hauki 3,65 kg
Hauki 3,65 kg
16.08.2014
Hauki 2,50 kg
Hauki 2,50 kg
28.06.2012
Kuha 500 g
Kuha 500 g
25.07.2011
Hauki 1,33 kg
Hauki 1,33 kg
(3 kpl)
28.03.2013
Ahven 230 g
Ahven 230 g
12.07.2011
Siika 400 g
Siika 400 g
16.06.2010
Hauki 5,00 kg
Hauki 5,00 kg
19.10.2012
Hauki 4,40 kg
Hauki 4,40 kg
20.01.2014
Ahven 20 g
Ahven 20 g
14.05.2014
Hauki 5,80 kg
Hauki 5,80 kg
25.05.2014
Hauki 6,00 kg
Hauki 6,00 kg
25.09.2017
Hauki 7,00 kg
Hauki 7,00 kg
21.10.2011
Hauki 3,72 kg
Hauki 3,72 kg
05.07.2011
Kirjolohi 1,09 kg
Kirjolohi 1,09 kg
06.10.2009
Ahven 60 g
Ahven 60 g
15.07.2012
Ahven 30 g
Ahven 30 g
(2 kpl)
11.06.2011
Hauki 500 g
Hauki 500 g
21.06.2015
Ahven 350 g
Ahven 350 g
27.11.2007
Kirjolohi 1,50 kg
Kirjolohi 1,50 kg
14.04.2012
Hauki 8,40 kg
Hauki 8,40 kg