Hauki 5,90 kg20.05.2017
13:00
kolmek
Hauki 5,90 kg - 314p Heitto Inkoo,
Itämeri
Hauki 5,90 kg26.06.2016
15:00
kolmek
Hauki 5,90 kg - 314p Heitto Helsinki,
Suomenlahti
Hauki 5,20 kg26.06.2016
10:00
kolmek
Hauki 5,20 kg - 277p Heitto Helsinki,
Suomenlahti
Hauki 5,50 kg29.05.2016
16:40
kolmek
Hauki
(2 kpl)
5,50 kg
ka. 2,75 kg
- - Heitto Helsinki,
Suomenlahti