Lahna 2,22 kg05.04.2019
13:00
vaiarm-1
Lahna 2,22 kg 58cm 299p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kirjolohi 1,75 kg03.04.2019
17:00
vaiarm-1
Kirjolohi 1,75 kg 50cm 181p Pilkintä Hyrynsalmi,
Syväjärvi Ukkohalla,
Syväjärvi
Ahven 390 g23.02.2019
17:00
vaiarm-1
Ahven 390 g 28cm 136p Pilkintä Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Ahvenlampi
Ahven 390 g23.02.2019
17:00
vaiarm-1
Ahven 390 g 28cm 136p Pilkintä Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Ahvenlampi
Seipi 155 g15.10.2018
14:00
vaiarm-1
Seipi 155 g 26cm 866p Perho Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Oravijoki
Seipi 125 g14.09.2018
16:00
vaiarm-1
Seipi 125 g 23cm 698p Perho Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Oravijoki
Harjus 410 g13.06.2018
14:00
vaiarm-1
Harjus 410 g 37cm 166p Perho Hyrynsalmi,
Emäjoki
Harjus 445 g29.05.2018
08:00
vaiarm-1
Harjus 445 g 39cm 180p Heitto Hyrynsalmi,
Komulan köngäs,
Matarakoski
Hauki 9,30 kg19.02.2018
12:50
vaiarm-1
Hauki 9,30 kg 108cm 495p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 4,40 kg18.01.2018
13:15
vaiarm-1
Kuha 4,40 kg 81cm 320p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kirjolohi 1,40 kg21.07.2017
15:30
vaiarm-1
Kirjolohi 1,40 kg 51cm 145p Perho Hyrynsalmi,
Salmijärvi,
Nuottikoski
Taimen 1,90 kg09.06.2017
18:00
vaiarm-1
Taimen 1,90 kg - 187p Heitto Hyrynsalmi,
Lietejoki,
Lietejoki yläosa
Hauki 3,56 kg30.06.2016
14:00
vaiarm-1
Hauki 3,56 kg 88cm 189p Vetouistelu Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Nuottijoki
Ahven 360 g26.03.2016
10:15
vaiarm-1
Ahven 360 g 32cm 125p Pilkintä Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Pahalampi
Kuha 2,90 kg19.03.2016
16:00
vaiarm-1
Kuha 2,90 kg - 211p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Lahna 2,61 kg29.02.2016
11:30
vaiarm-1
Lahna 2,61 kg 58cm 351p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Säyne 2,25 kg25.02.2016
11:10
vaiarm-1
Säyne 2,25 kg 53cm 578p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Siika 900 g22.02.2016
12:00
vaiarm-1
Siika 900 g 43cm 127p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Taimen 1,03 kg10.08.2015
15:15
vaiarm-1
Taimen 1,03 kg 45cm 101p Heitto Hyrynsalmi,
Lietejoki,
Lietejoki yläosa
Taimen 1,18 kg08.07.2015
17:20
vaiarm-1
Taimen 1,18 kg 55cm 116p Perho Hyrynsalmi,
Lietejoki,
Lietejoki yläosa
Harjus 390 g20.06.2015
17:00
vaiarm-1
Harjus 390 g 36cm 158p Perho Hyrynsalmi,
Lietejoki,
Lietejoki yläosa
Säyne 2,33 kg16.04.2015
11:30
vaiarm-1
Säyne 2,33 kg - 599p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Made 3,30 kg08.04.2015
13:15
vaiarm-1
Made 3,30 kg 79cm 410p Koukku Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Siika 670 g02.03.2015
12:25
vaiarm-1
Siika 670 g 42cm 95p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Hauki 6,70 kg23.02.2015
14:10
vaiarm-1
Hauki 6,70 kg 90cm 356p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Taimen 1,20 kg20.08.2014
19:00
vaiarm-1
Taimen 1,20 kg 52cm 118p Heitto Kuhmo,
Niva,
Kaarneenkoski
Taimen 1,40 kg04.07.2014
15:00
vaiarm-1
Taimen 1,40 kg 53cm 138p Heitto Hyrynsalmi,
Lietejoki,
Lietejoki yläosa
Hauki 3,00 kg26.05.2014
19:00
vaiarm-1
Hauki 3,00 kg 87cm 160p Heitto Hyrynsalmi,
Emäjoki
Lahna 3,40 kg15.04.2014
11:25
vaiarm-1
Lahna 3,40 kg 64cm 456p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Lahna 3,00 kg10.04.2014
09:40
vaiarm-1
Lahna 3,00 kg 60cm 403p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi