Kuha 10,35 kg24.09.2016
14:00
AimoJooseppi
Kuha 10,35 kg 97cm 753p Verkko Piilotettu
Kuha 9,48 kg29.01.2013
12:45
AimoJooseppi
Kuha 9,48 kg 91cm 690p Verkko Piilotettu
Kuha 9,55 kg13.02.2012
12:00
AimoJooseppi
Kuha 9,55 kg 90cm 695p Verkko Piilotettu