Hauki 15,71 kg01.10.2013
23:30
Jetukka
Hauki 15,71 kg 123cm 836p Tuulastus Kiihtelysvaara,
Jänisjoki
Hauki 17,00 kg18.09.2013
00:45
Jetukka
Hauki 17,00 kg 124cm 904p Tuulastus Kiihtelysvaara,
Jänisjoki