Kuha 1,00 kg17.07.2014
13:00
WP-Varpumik
Kuha 1,00 kg 42cm 73p Verkko Sauvo,
Paimionlahti
Lahna 2,20 kg01.06.2014
10:00
WP-Varpumik
Lahna
(3 kpl)
2,20 kg
ka. 733 g
- - Verkko Piilotettu
Lahna 1,85 kg20.06.2014
09:00
WP-Varpumik
Lahna
(2 kpl)
1,85 kg
ka. 925 g
- - Verkko Sauvo,
Paimionlahti
Lahna 950 g17.07.2014
13:00
WP-Varpumik
Lahna 950 g - 128p Verkko Sauvo,
Paimionlahti
Lahna 800 g17.07.2014
13:00
WP-Varpumik
Lahna 800 g - 107p Verkko Sauvo,
Paimionlahti