Kalat ja kalakuvat

09.03.2015
Hauki 8,00 kg
Hauki 8,00 kg
13.10.2011
Ahven 960 g
Ahven 960 g
16.06.2012
Kuha 1,00 kg
Kuha 1,00 kg
30.07.2011
Ahven 410 g
Ahven 410 g
13.08.2010
Hauki 480 g
Hauki 480 g
23.07.2011
Hauki 7,90 kg
Hauki 7,90 kg
07.05.2010
Hauki 1,20 kg
Hauki 1,20 kg
04.10.2013
Hauki 2,50 kg
Hauki 2,50 kg
15.07.2013
Kuha 4,60 kg
Kuha 4,60 kg
08.03.2012
Särki 15 g
Särki 15 g
26.08.2009
Hauki 450 g
Hauki 450 g
05.10.2014
Hauki 4,88 kg
Hauki 4,88 kg
08.06.2014
Kuha 2,15 kg
Kuha 2,15 kg
17.11.2015
Hauki 9,00 kg
Hauki 9,00 kg
08.04.2013
Kirjolohi 2,06 kg
Kirjolohi 2,06 kg
05.07.2012
Hauki 1,90 kg
Hauki 1,90 kg
02.08.2010
Hauki 1,00 kg
Hauki 1,00 kg
26.05.2016
Lahna 670 g
Lahna 670 g
02.05.2014
Hauki 3,50 kg
Hauki 3,50 kg
15.05.2013
Hauki 2,64 kg
Hauki 2,64 kg
23.05.2011
Lahna 3,50 kg
Lahna 3,50 kg
12.04.2015
Kirjolohi 1,58 kg
Kirjolohi 1,58 kg
09.07.2012
Kuha 720 g
Kuha 720 g
18.07.2009
Merilohi 1,32 kg
Merilohi 1,32 kg
04.06.2015
Hauki 200 g
Hauki 200 g
11.08.2014
Kuha 2,18 kg
Kuha 2,18 kg
14.06.2010
Toutain 1,95 kg
Toutain 1,95 kg
24.06.2009
Nieriä (Rautu) 3,30 kg
Nieriä (Rautu) 3,30 kg
29.05.2011
Ruutana 1,75 kg
Ruutana 1,75 kg
17.01.2009
Ahven 173 g
Ahven 173 g
05.07.2014
Kirjolohi 1,62 kg
Kirjolohi 1,62 kg
(2 kpl)
10.09.2010
Kuha 3,00 kg
Kuha 3,00 kg
10.11.2012
Ahven 500 g
Ahven 500 g
10.09.2015
Hauki 8,00 kg
Hauki 8,00 kg
11.06.2014
Kuha 700 g
Kuha 700 g
17.05.2011
Hauki 5,00 kg
Hauki 5,00 kg
03.08.2011
Hauki 150 g
Hauki 150 g
11.10.2019
Hauki 5,80 kg
Hauki 5,80 kg
04.04.2011
Meritaimen 3,05 kg
Meritaimen 3,05 kg
12.06.2011
Kirjolohi 1,50 kg
Kirjolohi 1,50 kg
18.08.2013
Hauki 4,40 kg
Hauki 4,40 kg
17.11.2009
Ahven 350 g
Ahven 350 g
08.09.2011
Kuha 1,79 kg
Kuha 1,79 kg
18.09.2016
Ahven 710 g
Ahven 710 g
15.03.2009
Hauki 6,50 kg
Hauki 6,50 kg
23.04.2014
Hauki 3,28 kg
Hauki 3,28 kg
11.08.2013
Kirjolohi 1,30 kg
Kirjolohi 1,30 kg
31.05.2011
Kuha 3,10 kg
Kuha 3,10 kg
20.07.2009
Järvitaimen 850 g
Järvitaimen 850 g
31.05.2016
Ankerias 2,20 kg
Ankerias 2,20 kg
24.05.2012
Kuha 1,52 kg
Kuha 1,52 kg
31.08.2012
Ahven 300 g
Ahven 300 g
(3 kpl)
18.04.2013
Pasuri 210 g
Pasuri 210 g
03.03.2014
Ahven 280 g
Ahven 280 g
14.02.2014
Särki 85 g
Särki 85 g
30.06.2013
Harjus 350 g
Harjus 350 g
23.08.2016
Hauki 8,80 kg
Hauki 8,80 kg
16.09.2011
Kirjolohi 1,34 kg
Kirjolohi 1,34 kg
24.10.2010
Hauki 7,30 kg
Hauki 7,30 kg
16.09.2014
Hauki 3,30 kg
Hauki 3,30 kg