Kalat ja kalakuvat

29.06.2007
Hauki 3,35 kg
Hauki 3,35 kg
26.06.2016
Ruutana 1,14 kg
Ruutana 1,14 kg
06.06.2011
Hauki 600 g
Hauki 600 g
06.06.2013
Hauki 1,25 kg
Hauki 1,25 kg
19.08.2017
Hauki 8,30 kg
Hauki 8,30 kg
19.02.2017
Ahven 625 g
Ahven 625 g
11.01.2009
Made 2,55 kg
Made 2,55 kg
19.07.2014
Hauki 4,00 kg
Hauki 4,00 kg
24.06.2011
Ahven 50 g
Ahven 50 g
12.03.2015
Kiiski 10 g
Kiiski 10 g
14.04.2014
Hauki 10,10 kg
Hauki 10,10 kg
05.06.2014
Turpa 730 g
Turpa 730 g
31.10.2016
Hauki 7,18 kg
Hauki 7,18 kg
08.06.2014
Kuha 2,15 kg
Kuha 2,15 kg
22.08.2008
Hauki 2,50 kg
Hauki 2,50 kg
07.03.2013
Hauki 2,57 kg
Hauki 2,57 kg
11.09.2015
Kuha 1,20 kg
Kuha 1,20 kg
(2 kpl)
17.04.2012
Hauki 5,80 kg
Hauki 5,80 kg
01.10.2012
Ahven 440 g
Ahven 440 g
09.02.2010
Kirjolohi 4,30 kg
Kirjolohi 4,30 kg
03.06.2010
Hauki 670 g
Hauki 670 g
01.07.2009
Kuha 3,20 kg
Kuha 3,20 kg
27.04.2010
Hauki 667 g
Hauki 667 g
(3 kpl)
27.07.2011
Ahven 350 g
Ahven 350 g
02.08.2011
Kivisimppu 10 g
Kivisimppu 10 g
13.11.2010
Kuha 1,30 kg
Kuha 1,30 kg
14.02.2017
Kiiski 58 g
Kiiski 58 g
22.07.2009
Taimen 2,00 kg
Taimen 2,00 kg
01.07.2008
Kuha 860 g
Kuha 860 g
11.08.2010
Hauki 800 g
Hauki 800 g
20.05.2015
Hauki 1,11 kg
Hauki 1,11 kg
22.06.2011
Hauki 3,00 kg
Hauki 3,00 kg
29.07.2012
Kuha 600 g
Kuha 600 g
01.08.2013
Särki 310 g
Särki 310 g
07.09.2013
Kirjolohi 1,19 kg
Kirjolohi 1,19 kg
(2 kpl)
11.12.2009
Merilohi 15,00 kg
Merilohi 15,00 kg
11.09.2018
Hauki 5,60 kg
Hauki 5,60 kg
17.12.2010
Ahven 220 g
Ahven 220 g
08.07.2013
Ahven 450 g
Ahven 450 g
10.09.2008
Ahven 350 g
Ahven 350 g
09.02.2013
Ahven 116 g
Ahven 116 g
(30 kpl)
26.05.2012
Hauki 8,20 kg
Hauki 8,20 kg
01.02.2016
Kuore 166 g
Kuore 166 g
12.08.2009
Ahven 120 g
Ahven 120 g
14.05.2013
Kiiski 10 g
Kiiski 10 g
31.08.2011
Harjus 665 g
Harjus 665 g
31.05.2012
Hauki 1,33 kg
Hauki 1,33 kg
09.02.2011
Hauki 4,54 kg
Hauki 4,54 kg
26.07.2013
Hauki 5,07 kg
Hauki 5,07 kg
29.07.2013
Hauki 6,70 kg
Hauki 6,70 kg
30.06.2014
Ahven 770 g
Ahven 770 g
02.12.2016
Kiiski 10 g
Kiiski 10 g
(2 kpl)
23.08.2009
Hauki 1,60 kg
Hauki 1,60 kg
15.09.2014
Ahven 1,25 kg
Ahven 1,25 kg
02.11.2014
Hauki 150 g
Hauki 150 g
08.08.2012
Hauki 880 g
Hauki 880 g
18.12.2017
Hauki 7,10 kg
Hauki 7,10 kg
02.08.2009
Kirjolohi 1,15 kg
Kirjolohi 1,15 kg
06.09.2007
Hauki 900 g
Hauki 900 g
05.08.2013
Hauki 6,84 kg
Hauki 6,84 kg