Kuha 4,00 kg13.12.2008
19:35
vaiarm-1
Kuha
(2 kpl)
4,00 kg
ka. 2,00 kg
- - Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Kuha 8,00 kg10.11.2009
13:00
vaiarm-1
Kuha
(8 kpl)
8,00 kg
ka. 1,00 kg
50cm - Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Kuha 1,85 kg12.11.2009
10:00
vaiarm-1
Kuha 1,85 kg - 135p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Kuha 2,35 kg05.12.2009
12:00
vaiarm-1
Kuha
(2 kpl)
2,35 kg
ka. 1,17 kg
49cm - Verkko Hyrynsalmi,
Salmijärvi
Kuha 15,00 kg19.01.2012
09:40
vaiarm-1
Kuha
(11 kpl)
15,00 kg
ka. 1,36 kg
- - Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 4,60 kg25.01.2012
11:05
vaiarm-1
Kuha 4,60 kg 75cm 335p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 4,70 kg31.01.2012
13:00
vaiarm-1
Kuha 4,70 kg 75cm 342p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 4,80 kg11.01.2010
12:30
vaiarm-1
Kuha 4,80 kg 77cm 349p Verkko Hyrynsalmi,
Salmijärvi
Kuha 28,50 kg12.12.2013
14:00
vaiarm-1
Kuha
(28 kpl)
28,50 kg
ka. 1,01 kg
- - Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 4,40 kg18.01.2018
13:15
vaiarm-1
Kuha 4,40 kg 81cm 320p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Kuha 3,30 kg10.03.2020
16:20
vaiarm-1
Kuha 3,30 kg 75cm 240p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Made 2,50 kg06.01.2009
10:00
vaiarm-1
Made
(2 kpl)
2,50 kg
ka. 1,25 kg
- - Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Made 2,81 kg18.02.2013
09:15
vaiarm-1
Made 2,81 kg - 350p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Ahven 800 g27.02.2009
20:00
vaiarm-1
Ahven 800 g 39cm 278p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Ahven 90 g14.04.2009
13:00
vaiarm-1
Ahven 90 g 21cm 31p Pilkintä Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Ahven 3,85 kg04.11.2009
20:00
vaiarm-1
Ahven
(27 kpl)
3,85 kg
ka. 143 g
- - Pilkintä Suomussalmi,
Kiantajärvi
Ahven 3,30 kg07.11.2009
10:00
vaiarm-1
Ahven
(23 kpl)
3,30 kg
ka. 143 g
- - Pilkintä Suomussalmi,
Kiantajärvi
Ahven 1,10 kg08.04.2010
11:00
vaiarm-1
Ahven
(4 kpl)
1,10 kg
ka. 275 g
29cm - Pilkintä Hyrynsalmi,
Syväjärvi Ukkohalla,
Syväjärvi
Ahven 390 g23.02.2019
17:00
vaiarm-1
Ahven 390 g 28cm 136p Pilkintä Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Ahvenlampi
Ahven 390 g23.02.2019
17:00
vaiarm-1
Ahven 390 g 28cm 136p Pilkintä Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Ahvenlampi
Ahven 525 g03.08.2019
14:00
vaiarm-1
Ahven 525 g 35cm 183p Heitto Hyrynsalmi,
Emäjoki,
Ahvenlampi
Ahven 730 g14.02.2020
15:00
vaiarm-1
Ahven 730 g 39cm 254p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Ahven 910 g23.05.2020
11:00
vaiarm-1
Ahven 910 g 41cm 317p Verkko Suomussalmi,
Hossa,
Hossanjoki
Hauki 2,70 kg20.01.2009
13:30
vaiarm-1
Hauki 2,70 kg 75cm 144p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Hauki 1,00 kg13.03.2009
17:00
vaiarm-1
Hauki
(2 kpl)
1,00 kg
ka. 500 g
- - Pilkintä Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi
Hauki 3,24 kg23.01.2012
11:30
vaiarm-1
Hauki 3,24 kg 80cm 172p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Hauki 4,18 kg04.03.2012
16:00
vaiarm-1
Hauki 4,18 kg 86cm 222p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Hauki 6,25 kg07.04.2012
10:00
vaiarm-1
Hauki 6,25 kg 100cm 332p Verkko Hyrynsalmi,
Hyrynjärvi,
Hyrynjärvi
Hauki 1,50 kg25.03.2014
10:10
vaiarm-1
Hauki 1,50 kg 62cm 80p Pilkintä Hyrynsalmi,
Emäjoki
Hauki 3,00 kg26.05.2014
19:00
vaiarm-1
Hauki 3,00 kg 87cm 160p Heitto Hyrynsalmi,
Emäjoki