Hauki 2,00 kg15.09.2013
11:00
Hauki on kala 00
Hauki 2,00 kg 60cm 106p Vetouistelu Paltamo,
Kivesjärvi
Hauki 700 g06.09.2013
21:05
Hauki on kala 00
Hauki 700 g - 37p Heitto Paltamo,
Kivesjärvi