Hauki 1,20 kg28.06.2015
18:00
Kelaaja
Hauki 1,20 kg - 64p Heitto Kirkkonummi,
Juusjärvi
Hauki 1,80 kg05.06.2015
19:00
Kelaaja
Hauki 1,80 kg - 96p Heitto Kirkkonummi,
Vitträsk
Särki 250 g24.04.2015
19:00
Kelaaja
Särki 250 g - 202p Pilkintä Espoo,
Mankinjoki