Hauki 7,60 kg09.08.2010
20:00
rapalamies
Hauki 7,60 kg 115cm 404p Heitto Hyrynsalmi,
Likojärvi
Ahven 4,00 kg05.08.2010
14:20
rapalamies
Ahven
(11 kpl)
4,00 kg
ka. 364 g
- - Mato-onginta