Hauki 18,00 kg18.08.2012
19:00
yamaha40
Hauki
(2 kpl)
18,00 kg
ka. 9,00 kg
100cm - Vetouistelu Kokemäki,
Kokemäenjoki
Toutain 1,65 kg25.08.2012
15:30
yamaha40
Toutain 1,65 kg 57cm 200p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Kirjolohi 1,35 kg18.08.2012
17:20
yamaha40
Kirjolohi 1,35 kg 53cm 141p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki,
Vanhasilta
Lahna 1,20 kg31.08.2012
20:40
yamaha40
Lahna 1,20 kg 45cm 161p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Turpa 800 g31.08.2012
18:30
yamaha40
Turpa 800 g 45cm 245p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Ahven 3,10 kg20.10.2012
13:50
yamaha40
Ahven
(9 kpl)
3,10 kg
ka. 344 g
35cm - Pilkintä Köyliö,
Köyliönjärvi
Lahna 600 g29.08.2012
18:55
yamaha40
Lahna 600 g 34cm 81p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki,
Vanhasilta
Ahven 900 g31.08.2012
20:00
yamaha40
Ahven
(3 kpl)
900 g
ka. 300 g
30cm - Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Hauki 150 g25.08.2012
14:10
yamaha40
Hauki 150 g 30cm 8p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Ahven 145 g25.08.2012
14:45
yamaha40
Ahven 145 g 27cm 50p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Turpa 305 g22.08.2012
12:10
yamaha40
Turpa 305 g 26cm 93p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Pasuri 1,30 kg31.08.2012
20:30
yamaha40
Pasuri
(6 kpl)
1,30 kg
ka. 217 g
25cm - Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Särki 2,00 kg31.08.2012
19:00
yamaha40
Särki
(16 kpl)
2,00 kg
ka. 125 g
25cm - Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Sulkava 300 g29.08.2012
18:40
yamaha40
Sulkava 300 g 24cm 279p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki,
Vanhasilta
Pasuri 110 g25.08.2012
18:30
yamaha40
Pasuri 110 g 23cm 127p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Ruutana 185 g24.08.2012
14:25
yamaha40
Ruutana 185 g 19cm 67p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Särki 80 g25.08.2012
19:15
yamaha40
Särki 80 g 18cm 65p Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki
Salakka 15 g29.08.2012
18:50
yamaha40
Salakka 15 g 9cm - Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki,
Vanhasilta
Törö 15 g29.08.2012
18:35
yamaha40
Törö 15 g 9cm - Mato-onginta Kokemäki,
Kokemäenjoki,
Vanhasilta
Kiiski 10 g26.08.2012
12:50
yamaha40
Kiiski 10 g 8cm 35p Mato-onginta Kokemäki,
Kauvatsanjoki