Turpa 200 g16.05.2010
18:00
zaukko
Turpa 200 g 31cm 61p Heitto
Toutain 2,20 kg26.05.2010
20:00
zaukko
Toutain 2,20 kg 63cm 266p Heitto Harjavalta,
Kokemäenjoki
Muu kalalaji 220 g18.10.2009
21:35
zaukko
Muu kalalaji
(2 kpl)
220 g
ka. 110 g
26cm - Mato-onginta Harjavalta,
Kokemäenjoki